DEFEKTOLOG - SOCIJALNI PEDAGOG

Andreja Bartolić, stručni suradnik-mentor

Defektolog-socijalni pedagog Andreja Bartolić u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša radi od 1996. godine, na otkrivanju, dijagnosticiranju, prevenciji i tretmanu učenika s poremećajima u ponašanju, kao i učenika u pojačanom riziku za razvoj takvih ponašanja. Sudjeluje u određivanju primjerenog oblika školovanja za učenike s posebnim potrebama. Provodi preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje. Poučava roditelje uspješnijem roditeljstvu te pruža pomoć pri izboru pedagoških postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta. U suradnji s učiteljima utvrđuje individualne odgojno-obrazovne potrebe učenika s teškoćama. Brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju učitelja u području integracije i brige za razvoj djece s posebnim potrebama.

Autorica je programa prevencije neprihvatljivog ponašanja i voditeljica programa prevencije koji se provode u školi.

PREVENTIVNI PROGRAMI

Ključni element zdravog razvoja mladih jest povezanost mladog čovjeka s važnim osobama njegovog okruženja. Svi preventivni programi polaze od koncepta pozitivnog razvoja koji uključuje:

 • • Promicanje pozitivnih veza
 • • Jačanje otpornosti
 • • Promicanje socijalnih, emocionalnih, kognitivnih, ponašajnih i moralnih kompetentnosti
 • • Podupiranje samo-određenja
 • • Podupiranje duhovnosti
 • • Podupiranje samo-učinkovitosti
 • • Podupiranje pozitivnog identiteta
 • • Podupiranje vjerovanja u budućnost
 • • Briga za prepoznavanje pozitivnih ponašanja i prilika za prosocijalna uključivanja
 • • Podupiranje prosocijalnih normi (zdravi standardi ponašanja)

Program prevencije nasilja

Cilj programa je prevencija nasilja među djecom, učenje nenasilnog ponašanja te aktivno uključivanje učenika u rješavanje problema vršnjačkog nasilja. Sudionici su učenici, roditelji, učitelji i drugi odrasli u školi, stručni tim škole i lokalna zajednica. Program se provodi putem radionica za učenike te suradnjom s ostalim sudionicima.

Program prevencije ovisnosti "IMAM STAV"

Ciljevi programa su: smanjivanje broja učenika koji ulaze u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti, promicanje pozitivnih vrijednosti, poticanje vršnjačke pomoći, smanjivanje faktora rizika u nastanku ovisničkog ponašanja kod djece, smanjivanje faktora rizika u nastanku drugih poremećaja u ponašanju, poučavanje učenika životnim vještinama, promicanje zdravih stilova života, briga o psihofizičkom zdravlju djece, izgrađivanje pozitivnog identiteta učenika

Više informacija možete doznati iz prezentacije (.ppt 34Kb).
Vijest o provedbi programa možete pogledati u Vijestima.

Trening socijalnih vještina "LARA"

Trening socijalnih vještina provodi se od školske godine 2006./07. u suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom. Trening uključuje prezentaciju za roditelje i učitelje te 10 radionica za učenike.

Kroz 10 radionica - treninga uvježbavaju se i razvijaju sljedeće socijalne vještine:

 • 1. Samopredstavljanje i upoznavanje
 • 2. Slušanje
 • 3. Zahvaljivanje i ispričavanje
 • 4. Ljubaznost
 • 5. Kontrola ljutnje
 • 6. Traženje dopuštenja
 • 7. Rješavanje problema
 • 8. Prepoznavanje i iskazivanje emocija
 • 9. Empatija
 • 10. Suradnja
 • 11. Evaluacija

Trening se odvija na tri razine:

 • • usvajanje i učenje socijalnih vještina
 • • poticanje primjene ili vježbanje vještine
 • • omogućavanje generalizacija ili prijenosa vještine u druge socijalne kontekste (situacije)

Zajednički cilj svim navedenim projektima i programima je univerzalna prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. Većina ovih programa je sveobuhvatna, što znači da se osim učenika škole u rad uključuju učitelji i roditelji te lokalna zajednica, prema potrebi.